توسعه ماندگار

یکپارچه سازی مدیریت سازمانی و توسعه ای ماندگار و جاودانه در کنار مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی مهمترین مسئله در کسب و کار و تجارت امروز تلقی می گردد .

ما در این زمینه به بهینه کردن فرآیند گردآوری ایده های سهامداران و تدوین یک دیدگاه مشترک و راه کارهای مختلف برای توسعه پایدار در سطح سازمانی پرداخته ایم.

ما مسئولیت های مشخص اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی داریم که مولفه های اصلی مدیریت توسعه پایدار ما را تشکیل می دهند.

ما خود را متعهد به استمرار شناسایی و به رسمیت شناختن نیازهای سهامداران مختلف، برقراری روابط سازنده با آنان و در نهایت، بالا بردن ارزش خود برای شرکت و سهامداران می دانیم.

  • مشارکت در حل مشکلات روزمره در گروه
  • بنا نهادن مشارکت های موفق
  • مشارکت موثر اجتماعی برای مدیریت پایدار و استمرار کار و تجارت
  • تقویت ارزش ها به کارکنان با آموزش و نوآوری
  • بر قراری مشارکت های برنده برای بالا بردن کیفیت رقابتی
  • معرفی محصولاتی سازگار با نیاز و فرهنگ شهروندان و بهبود رضایت مشتریان
  • تجارت عادلانه و تطابق
  • به حداکثر رساندن ارزش سازمانی از طریق فعالیت های شفاف اقتصادی و خدماتی گسترده و نوین