همکاری با تاچی

تاچی به عنوان شرکت پیشرو در صنعت سیستم های گرمایشی و سرمایشی به شما کمک می کند به رویاهای خود رنگ واقعیت دهید. ما بهترین شرایط را برای رشد و شکوفایی توانایی های «افراد مناسب» بر پایه استعداد و دانش فردی فراهم می کنیم. کسانی که برای کار سخت، کسب بهترین نتایج ممکن و دریافت پاداش جهت عملکرد و توانایی استثنایی خود آماده باشند.