استاندارد ها و گواهینامه ها

 • استاندارد ملی ایران پکیج شوفاژ دیواری

 • استاندارد ملی ایران رادیاتور آلومینیومی

 • گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان (۱۳۹۱)

 • گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان (۱۳۹۲)

 • گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان (۱۳۹۳)

 • گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان (۱۳۹۳)

 • گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان (۱۳۹۴)

 • گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان (۱۳۹۴)

 • گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان (۱۳۹۵)

 • گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان (۱۳۹۵)

 • استاندارد کیفیت اروپا CE

 • استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

 • استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

 • استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO 18001

 • استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات و رضایت مشتریISO 10002

 • استاندارد سیستم مدیریت اندازه گیری و ارزیابیISO 10004