خدمات مشتریان

 در دنیای پیشرفته امروز، خدمات مشتریان یکی از ارکان مهم در مشتری مداری و ارتقاء درجه بندی شرکتها می باشد.

واحد خدمات مشتریان شرکت تاچی در راستای تحقق سیاست مشتری مداری تشکیل یافته است.

تاچی از آغاز فعالیت خود با تکیه بر اصل مشتری‌محوری و در راستای فراهم نمودن رفاه بیشتر خانواده‌ها جهت پاسخگویی به یکی از دغدغه‌های اصلی مشتریان خود، شبکه خدمات مشتریان را راه‌اندازی نمود.