مدیریت ارتباط مشتریان

ضرورت بکارگیری و ایجاد واحد مدیریت ارتباط مشتریان (Customer Relation Management)

خاستگاه تمامی اهداف و برنامه‌ها و اقدامات سازمانی در مفهوم نوین بازاریابی به طور اعم بازار و به طور خاص مشتری و مشتری مداری و در نهایت جلب رضایت مشتری میباشد.

رضایت و خرسندی مشتری نقطه اوج و هدف نهایی هر سازمانی است، کسب سود و به حداکثر رساندن آن هدف نیست، بلکه پاداش نیل به رضایت و خشنودی مشتری است.

در واقع کسب سود از طریق رضایت مشتری و مشتری مداری حاصل شده و معنی و مفهوم می‌یابد.
مشتری مداری جدیدترین رویکرد بازاریابی و نقطه تکامل آن است.
مشتری مداری رویکرد یک استراتژی جامع برای اداره، هدایت، رشد و توسعه سازمانهای تجاری است و بیانگر آن است که تمامی اقدامات و فعالیت‌های سازمانی می‌بایست براساس خواست و نظر مشتری تعریف و انجام شود.

یعنی همانند گردش زمین به دور خورشید، سازمان نیز صرفاٌ باید حول محور مشتری حرکت و چرخش نماید. مشتری مداری، راز بقاء و موفقیت سازمان ها در محیط به شدت تغییر پذیر کنونی است.

فرآیند رویکرد مشتری مدار با مطالعه و بررسی نیازها و خواست‌های مشتریان آغاز می گردد و با طراحی محصول، تولید و فروش و سپس با سنجش رضایت مشتری به عنوان شاخص اصلی عملکرد ادامه می‌یابد.

پایه و اساس انجام تمامی مراحل عملیات سازمان، داده‌های کسب شده از مشتری است.
با توجه به اهمیت مشتری و مشتری مداری به عنوان مهمترین عامل پایداری یک سازمان و تأکید” مدیریت ارتباط مشتریان ” CRM براین عامل، دلایل زیر را می توان به عنوان ضرورت های استفاده از CRM در یک سازمان با توجه به پیچیدگی و گستردگی فعالیت های هر سازمان مطرح کرد:

 • ارتباط مستقیم و رو در رو با مشتری
 • افزایش وفاداری مشتریان
 • بهبود و تسریع خدمات و سرویس دهی به مشتری
 • رضایت مندی و جلب نظر مشتری
 • افزایش سهم بازار و سود آوری بیشتر
 • کاهش هزینه های سازمان

ویژگی های کاربردی” مدیریت ارتباط مشتریان” CRM عبارتند از:
 • هماهنگی تنگاتنگ بین کارکنان یک سازمان با مشتریان و اعمال نظرات آنها در رفع مشکلات
 • تمرکز بر استحکام ارتباط نزدیک تر و عمیق تر با مشتریان
 • سودمندی بیشتر مشتریان فعلی نسبت به مشتریان جدید
 • بازاریابی فردبه فرد و بازاریابی از طریق پایگاه داده ها

اگر شرکت شما شرکتی با بخش خدمات مشتریان عالی است باید انتظارات مشتری را مدیریت کنید و تعداد مشتریانتان را افزایش دهید زیرا میدان رقابت در دست شماست.

و هر کسی که میدان رقابت دراختیارش باشد حق انحصار بازار را دارد و این یعنی همان موفقیت. در همین راستا شرکت تاچی جهت کسب هر چه بیشتر رضایت مشتریان و رسیدن به هدف آرمانی خود که همانا جلب رضایت مشتریان گرامی از طریق اصول مشتری مداری می باشد اقدام به ایجاد واحد ” مدیریت ارتباط مشتریان ” CRM به منظور دریافت مستقیم نظرات، پیشنهادات شما مشتری گرامی نموده است.

پیش از هر اقدام شما، مراتب قدردانی و تشکر خویش جهت دریافت اعلام نظر شما اعلام و خویش را نسبت به تأمین رضایت شما مشتری گرامی صمیمانه متعهد می دانیم.

ضرورت اجرای مدیریت ارتباط مشتریان
 • افزایش رقابت در عرضه داخلی و خارجی
 • کاهش حمایت های دولتی

اصل مهم و بنیادی CRM:

حق همیشه با مشتری است.