درخواست استخدام در تاچی

نحوه درخواست
  1. تکمیل فرم درخواست همکاری
  2. ارسال فرم بالا به همراه رزومه به آدرس ایمیل career@Tachico.com
  3. ارسال فرم بالا به همراه رزومه به صندوق پستی ۳۷۹۹-۱۵۸۷۵ (واحد استخدام)