درخواست نمایندگی خدمات

نحوه درخواست
  1. حصول اطمینان از دارا بودن شرایط احراز نمایندگی خدمات
  2. آماده سازی مدارک مورد نیاز
  3. تکمیل فرم درخواست نمایندگی خدمات
  4. ارسال فرم به آدرس ایمیل Service@Tachico.com
  5. ارسال فرم به صندوق پستی ۳۷۹۹-۱۵۸۷۵ (واحد خدمات پس از فروش)