درخواست نمایندگی فروش

نحوه درخواست
  1. آماده سازی مدارک مورد نیاز
  2. تکمیل فرم درخواست نمایندگی فروش
  3. ارسال فرم به آدرس ایمیل sale@tachico.com
  4. ارسال فرم به صندوق پستی ۳۷۹۹-۱۵۸۷۵ (واحد فروش)