مطالعه و تحقیقات بازار

وظیفه دیگر واحد مدیریت محصولات، مطالعه و تحقیقات بازار می باشد.
بخش تحقیقات بازار فعالیتی است که مشتریان و بازار را از طریق اطلاعات به واحد فروش و بازاریابی پیوند می دهد.

نقش چنین فعالیتی در شناسایی بازار، اصلاح و ارزیابی امور، ردیابی فعالیت ها و درک بهتر مسائل بازاریابی به عنوان واحد پشتیبانی در مجموعه فروش و بازاریابی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

امروزه بازاریابی موثر در بازارهای پویا و در حال تغییر تنها بر اساس فعالیت های تحقیقات بازار میسر می باشد.
به گونه ای که انواع سازمانها می توانند با استفاده از مطالعات تحقیقات بازار منتفع شوند، لذا وجود این واحد در کنار مدیریت فروش و بازاریابی موجب می گردد تا عدم اطمینان و یا ریسک های مرتبط با تصمیم گیری های مدیریتی کاهش و به حداقل برسد.

بدون شک شناخت از خصوصیات بازار، بدون در نظرگرفتن فعالیت های این بخش هر گونه عملیات بازاریابی را با موانعی مواجه می سازد. لذا فعالیت های این واحد در خصوص جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات سهم بسزایی در اطلاع رسانی و تقویت فروش ایفا می کند.

اطلاعات فراهم شده به وسیله این بخش در چهار بخش مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از:
 • پرورش و ارائه نظرات جهت طرح ریزی و حل مسائل بازاریابی
 • ارزیابی ایده ها و نظرات گوناگون در مورد مسائل بازاریابی
 • مقایسه اجرا و عمل در مقابل هدف و برنامه
 • بهبود درک عمومی فرآیند بازاریابی

تحقیقات بازار درهمه بخش های فرآیند مدیریت اطلاعات بازار دخالت دارد که نمونه هایی از آن عبارتند از:
 • تعیین نوع اطلاعات مورد نیاز
 • گرد آوردی و تحلیل اطلاعات
 • تفسیر اطلاعات با توجه به اهداف تعیین شده

مسائل عمده ای که در بخش تحقیقات فروش مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد شامل این موارد می باشد:
 • شناخت دقیق مصرف کنندگان
 • شناخت دقیق مقادیر مصرف در زمینه فعالیت های گوناگون
 • توسعه و بهبود عملکرد فروش
 • توسعه افزایش سهم بازار
 • توسعه محصولات جدید
 • شناخت دقیق از سایر تولید کنندگان و واردکنندگان ( رقبا )
 • تجزیه و تحلیل محصولات وارداتی
 • تحلیل قیمت در بازارهای داخلی و جهانی
 • جهت دهی واحد فروش و به محصولات کیفی و با ارزش افزوده بیشتر در بازار
 • مطالعه مصرف بازار جهت اجرای طرح های توسعه محصولات
 • بررسی روند سفارشات