گواهینامه فنی مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی

شرکت تاچی موفق به کسب گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ شد.

iso07