استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

شرکت تاچی موفق به کسب گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 شد.

iso05