استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 18001

شرکت تاچی موفق به کسب گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 18001 شد.

iso01