استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات و رضایت مشتری ISO 10002

شرکت تاچی موفق به کسب گواهینامه استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات و رضایت مشتری ISO 10002 شد.

iso02