استاندارد مدیریت اندازه گیری و ارزیابی ISO 10004

شرکت تاچی موفق به کسب گواهینامه استاندارد مدیریت اندازه گیری و ارزیابی ISO 10004 شد.

iso03